THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP

Hướng dẫn

1. Đăng nhập bằng tài khoản là Mã số sinh viên và mật khẩu cá nhân đã có

2. Nếu bạn chưa có tài khoản, Hãy đăng nhập với tài khoản là MÃ SINH VIÊN Mật khẩu = 123. (Chú ý: nên thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập thành công)

3. Bạn nên đăng nhập vào hệ thống để quản lý quá trình tìm sách và theo dõi quá trình thuê - trả sách/tài liệu.

4. Cập nhật địa chỉ Email trong Hồ sơ cá nhân để lấy lại mật khẩu khi cần.